Biznes

​​​​​​​Internet ulgamy, onlaýn söwda, uzakdan iş alyp barmaklyk umuman sanly ykdysadyýetiň barha ösmegi IT (Infarmasion tehnologiýalar) hünärmenlere bolan talaby artdyrdy....

Biznes

Nahar sargyt etmek üçin restoran agregatory näme?  Nahar agregatory - ulanyja golaý-goltumda bar bolan naharhanalar barada maglumat berýän we nahar...

Biznes

Dünýä halklarynyň aşhanalary daşary ýurtlarda giň gerimde ýaýrandyr. Olardan esasy tanalýanlary italýan, hytaý, hindi, fransuz, türk we ýene-de köp sanly...

Biznes

Dünýäde audio kitaplar barha meşhurlyk gazanýar. Eger siz çeper eserden başlamakçy bolsaňyz, awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmak üçin...

Biznes

Türkmen halkynyň çaýa bolan söýgüsi asyrlardan bäri dowam edip gelýär. Çaý içmeýän adam ýok bolsa gerek. Ýyl-ýyldan adamlaryň arasynda sagdyn...

Biznes

Duzly gowagyň peýdasy barada aýtsak, ol dem alyş ýollary keselli adamlar üçin örän peýdaly hasaplanýar. Ionlaşdyrylan (otrisatel bölejikleri bilen doldurylan),...

Biznes

Sykylan miwe suwlary – witaminlere we antioksidantlarda baý bolan jana şypaly tebigy önümleriň biri. Häzirki döwürde ýaşlaryň arasynda sagdyn...

Biznes

Her bir ýurt, şäher özüniň medeniýeti, aýratyn bir dizaýny bolan el işleri bilen tapawutlanýar. Häzirki döwürde, bazarlarda islän zadyňy satyn alsa bolýar, emma “El işleri” ýa-da daşary...

Biznes

Türkmenistanda tigir sürmek bilen meşgullanýanlaryň sany gün saýyn artýar. Tigiri gündelik işi üçin däl-de, wagtal-wagtal sürmekligi halaýan adamlaryň köpüsi...

Biznes

Adamlaryň ýaşaýan ýa-da işleýän her bir binasynyň içi hem-de daşy arassaçylyga mätäçdir. Diýmek, öýlerde, ofislerde, binalarda arassaçylyk hyzmatyna...